202101152057286b5.jpg 2021年1月10日撮影 飯田線は天竜川と213M 313系1700番台